ЗА ПРОЕКТА

Проектът „Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната“ е насочен към лица потърсили или търсещи убежище в страната, бежанци и мигранти, които се намират в ситуация на уязвимост – като крайни ползватели и представители на регионални институции и медии – като целеви групи.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ПОДКРЕПА ЗА 350+

БЕЖАНЦИ, МИГРАНТИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА

1=1

САМОСТОЯТЕЛЕН ДОСТЪП ДО: ЗДРАВНИ, СОЦИАЛНИ,
КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

МРЕЖА ОТ 30+

ИНСТИТУЦИИ И МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1+1>2

АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА МИГРАНТИТЕ В СОЦИАЛНИЯ
ЖИВОТ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

ДЕЙНОСТИ

Разработване на инструмент „комуникационни карти“ за общуване в извънредни ситуации, посредством който ще се подпомогне комуникацията между бежанци и мигранти и специалисти от съответните институции в ситуации на нужда от помощ при здравословен проблем, бременност, раждане, загуба, отвличане, кражба, заплаха, насилие, съобщаване на рискова ситуация и други.

Провеждане на менторска програма за овластяване на 20 лидери сред бежанската и мигрантската общности, чрез включването им в обучения за лидерски умения, мобилизиране на общности, организиране на кампании, разрешаване на конфликти и придружаването им от професионален ментор в решаване на въпрос касаещ общността.

Провеждане на информационни сесии за повишаване на осведомеността на мигранти, търсещи и получили убежище и хора с отказ за статут, по ключови теми, като:
здраве, социални права, образование, работа, насилие, права на жените, право на закрила и други.

Развиване на професионален капацитет на местните заинтересовани страни, чрез провеждане на обучения за представители на заинтересованите страни по теми, като: овластяване, граждански права, социално включване и интеграция на бежанците и регулярни междуинституционални срещи за подобряване на сътрудничеството и решаване на комплексни въпроси.

Провеждане на кризисна интервенция и психологическа помощ за най-уязвимите, чрез предоставяне на професионална помощ, защита и стабилизиране на психичното състояние. На хората с тежък травматичен опит ще се прилагат кризисна интервенция и терапия, според необходимостта.