Skip to main content

‼️ На последната заключителна пресконференция в Харманли бяха представени ключови аспекти от постиженията на организацията през последните две години и половина по изпълнявания проект, финансиран от Фонд Активни граждани България.

📢За посочения период бяха регистрирани над 3500 лица, търсещи или получили международна или временна закрила на територията на България, които се обърнаха за помощ към нас.

▪️Бяха проведени: – 2029 консултации по здравни теми с 1189 лица;

– 1062 консултации по социални въпроси с 251 лица;

– 86 правни консултации със 156 лица;

водени 5 съдебни дела;

– 80 души получиха психологическа специализирана помощ индивидуално или групово.

▪️За периода на проекта екипът успя да разгърне дейност за достигане до най-наранените – особено децата и жените с травматичен опит. Средно месечно се подкрепят близо 250 търсещи или получили международна закрила, предимно от Сирия, Ирак, Афганистан, Палестина, Тунис, Мароко и други, които заявяват различни потребности. Близо 100 от тях живеят на външни адреси в региона на общините Харманли, Свиленград, Димитровград, Гълъбово, Хасково, Стара и Нова Загора. Още близо 450 бежанци с временна закрила от Украйна са обхванати и подкрепяни периодично по проекта. ▪️Бяха проведени две фази на Менторска програма за овластяване на бежанци и мигранти, в която се включиха общо 36 души. Бяха реализирани 10 общностни инициативи от участниците, които бяха насочени към подкрепа на други бежанци в Харманли. По този начин бяха достигнати други 650 души, които имаха възможност да получат подкрепа. Основният фокус на менторството беше именно овластяването на бежанците и застъпничеството за техните права, опит за промяна на местния институционален климат, с цел постигане на приобщаващи местни политики, в които и бежанците, и мигрантите са включени като активна страна в процеса на вземане на решения, касаещи живота им. Иновативният елемент е включването на бежанците като равнопоставени участници в търсенето на качествена промяна в живота и социалната среда, възприемайки ги като личности, които могат да допринесат за себе си и общността със своята активност.

▪️Други близо 1000 души, търсещи закрила получиха първа помощ в условия на кризисна интервенция на територията на пет РУ на МВР и два Спешни центъра за медицинска помощ.

▪️Беше разработен специален комуникационен инструмент за работа с непридружените деца.

▪️Бяха проведени пет специализирани обучителни модули в подкрепа развитието на професионалния капацитет на институциите и организациите от региона.

*** Проект „Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната“ се изпълнява с финансова подкрепа по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Основната цел на проекта е чрез правно-информационни консултации, психологическа и социална подкрепа, работа по приобщаващи местни политики и разработване на иновативни практики да се спомогне за овластяването и прякото участие във взимането на важни решения за собствения им живот на лица в уязвима ситуация, потърсили или търсещи закрила, бежанци и мигранти живеещи приоритетно на територията на областите Хасково и Стара Загора.

Leave a Reply

Фондация "Мисия Криле"
гр. Стара Загора,
ул. „Христо Ботев“ 205
тел. 042/660328, 0897/ 653598
Е-мейл: office@missionwings.bg www.missionwings.bg